ŠKOLSKÁ RADA

Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady je 6 osob.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá minimálně 2krát ročně.


Funkce školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

ČLENOVÉ

 • Zuzana Bolehovská, Monika Veselková – zástupci zřizovatele
 • Lenka Kotfaldová, Lucie Paulusová – zástupci rodičů nezletilých žáků 
 • Jitka Veselková - náhradnice
 • Mgr. Věra Morávková, Mgr. Eva Kaňkovská – zástupci pedagogického sboru

Ke stažení

Volební řád školské rady    Zápis ze školské rady